Novinari predali Ani Brnabić zahteve za poboljšanje medijske situacije

14.11.2017. 15:37 Beta 1
Ana Brnabić, premijerka Srbije treba da se oglasi u vezi sa zahtevima Ana Brnabić, premijerka Srbije treba da se oglasi u vezi sa zahtevima

Predstavnici Grupe za slobodu medija predali su danas predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić zahteve za poboljšanje medijske situacije, među kojima su formiranje nove radne grupe za izradu Medijske strategije, rasvetljavanje svih napada na novinare, kao i povlačenje države iz vlasništva u Politici, Večernjim novostima i Dnevniku i prestanak rada agencije Tanjug, ugašene Vladinom odlukom pre dve godine.

U zahtevima se navodi da novinarska i medijska udruženja, novinari i novinarke, mediji, organizacije civilnog društva i gradjanke i gradjani okupljeni u neformalnoj Grupi za slobodu medija, od Vlade i Skupštine zahtevaju da predstavnici vlasti, prvenstveno najviši državni funkcioneri, prestanu sa javnim prozivkama i pokušajima diskreditovanja novinara i medija.

Oni traže da Vlada, ministarstva, njeni članovi i predstavnici drugih državnih institucija, kada dostavljaju pozive za javne događaje, odgovaraju na pitanja novinara i zahteve medija za intervjue i izjave, na jednak način, bez selekcije i diskriminacije, tretiraju sve medije koji poštuju Kodeks novinara Srbije.

Grupa traži da nadležni državni organi po hitnom postupku rasvetle sve napade na novinare i slučajeve ugrožavanja njihove bezbednosti i pokrenu postupke protiv počinilaca, kao i da hitno sprovedu i objave rezultate analize dosadašnjeg postupanja policije i tužilaštva u slučajevima ubistava i napada na novinare.

Zahteva se da Ministarstvo kulture i informisanja odmah obustavi rad na novoj Strategiji razvoja javnog informisanja, zbog neodgovarajuće metodologije i strukture članova radne grupe, koja je predstavnike najbrojnijih novinarskih i medijskih udruženja onemogućila da suštinski utiču na izradu ovog kapitalnog dokumenta.

Traži se da Ministarstvo u dijalogu sa predstavnicima medijske zajednice i civilnog sektora što pre utvrdi drugačiju metodologiju rada i strukturu nove radne grupe, kako bi Strategija razvoja javnog informisanja bila u najboljem interesu novinarske profesije, medija, njihovih izdavača i građana i građanki.

Od parlamenta Grupa je zatražila da pokrene postupak razrešenja članova Saveta REM i da se prilikom izbora novih članova Saveta otkloni mogućnost uticaja izvršne i zakonodavne vlasti na predloge drugih predlagača.

"Skupštinski odbor za kulturu i informisanje nije nadležan da ispituje podobnost članova koje su izabrali ovlašćeni predlagači, niti Skupština da odbije da se izjašnjava o predlozima za izbor članova Saveta", navodi se u zahtevima i dodaje da izmenom Zakona o elektronskim medijima treba definisati takve kriterijume izbora članova Saveta koji bi obezbedili da kandidati budu profesionalci dokazani u svom radu, koji imaju nesporan moralni kredibilitet, kao i da se iz kruga ovlašćenih predlagača isključe organi vlasti i političke institucije.

Grupa traži da se dosledno sprovedu zakoni koji se odnose na završetak procesa privatizacije medija, utvrdjivanje nedržavnog vlasništva u Politici, Večernjim novostima i Dnevniku i povlačenje države iz vlasništva tih novinskih kuća, kao i hitno brisanje JP Tanjug iz Registra privrednih društava, Tanjugovih servisa iz Registra medija i prestanak rada agencije, na osnovu Odluke Vlade Srbije od 3. novembra 2015. godine.

Traži se da se omogući zakonom garantovana uredjivačka i poslovna samostalnost i finansijska nezavisnost javnih medijskih servisa i da Vlada u cilju zaštite njihove uredjivačke nezavisnosti, omogući javnim medijskim servisima da se dominantno finansiraju iz takse, kao što je i predviđeno zakonom.

Zahteva se i da Ministarstvo kulture i informisanja, Komisija za kontrolu državne pomoći, Državna revizorska institucija, Komisija za zaštitu konkurencije, Uprava za javne nabavke i Savet za borbu protiv korupcije, u okviru svojih nadležnosti, kontinuirano sprovode nadzor i kontrolu trošenja sredstava za projekte na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja, javnih nabavki za pružanje medijskih usluga i sponzorstva i donatorstva iz javnih prihoda.

Od Vlada se traži da formira nezavisnu komisiju koja će analizirati sistem sufinansiranja medijskih sadržaja u javnom interesu i predložiti mere sprečavanja zloupotreba konkursa na svim nivoima, kao i da Ministarstvo precizira uslove i kriterijume donošenja odluka na konkursima za finansiranje medijskih programa i uvede delotvoran mehanizam za osporavanje odluka o dodeli sredstava, pre nego što ona budu utrošena.

Grupa traži da se poboljša radni položaj novinara kroz striktnu primenu Zakona o radu, u delu poštovanja radnih prava i osnova radnog angažovanja u radnom odnosu i van radnog odnosa, i primenu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Dodaje se da se od Vlade zahteva da obezbedi izvršenje rešenja poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koja nisu izvršena, da sama postupi po svim zaostalim zahtevima za pristup informacijama i da ubuduće po tim zahtevima postupa u zakonskom roku, na način propisan Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Traži se da se sveobuhvatno i dosledno uredi oglašavanje državnih organa i drugih organa vlasti izmenama zakona o javnim nabavkama ili donošenjem Zakona o oglašavanju organa javne vlasti.

Grupa zaheva da Ministarstvo pravde formira nezavisnu komisiju za izradu evidencije i analizu sudskih postupaka protiv izdavača medija, urednika i novinara, u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.

"Zahtevamo dosledno poštovanje autorskih prava u medijskoj sferi i takvu izmenu Zakona o autorskim pravima koja će sprečiti finansijske pritiske na izdavače medija kroz presude sa prekomernim novčanim iznosima za kršenje autorskih prava, takodje u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava", navela je Grupa.

Zahtev je i da Vlada Srbije usvoji dodatne podsticajne mere i olakšice štampanim medijima i regionalnim i lokalnim medijima, koje su taksativno nabrojane u dosadašnjoj Strategiji razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji, ali do sada ni jedna od njih nije primenjena, i da razmotri mogućnost utvrdjivanja obaveznog procenta izdvajanja iz budžeta lokalnih samouprava za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog značaja.

Predstavnici Grupe za slobodu medija danas su u Vladi Srbije razgovarali sa Anom Brnabić.

Komentari

  Dodaj komentar
  • Павле И. Премовић 14.11.2017. 17:29:29

    Ово је правилник једног од медија о писању коментара читалаца. Обратите посебну пажњу на члан 13! Korišćenjem bilo kog sadržaja na web portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima. 1. Svi komentari i poruke objavljeni na web portalu su privatno mišljenje autora i komentatora i ne predstavljaju stavove vlasnika web portala, njegove administracije i redakcije XXXX. 2. Vlasnik XXXX i redakcija ne odgovaraju za tačnost, potpunost i istinitost sadržine postavljenih poruka i komentara, niti stavova iznetih u njima. 3. Korišćenjem ovog web portala obavezujete se da nećete postavljati poruke ili komentare koji sadrže uvrede, pretnje, psovke, pornografiju, vulgarne izraze, klevete, pozive na nasilje, izražavanje nacionalne netrpeljivosti, nazivanje pripadnika drugih nacionalnosti pogrdnim imenima. Svi oblici nacionalne, rasne, verske, seksualne, rodne i bilo kakve druge mržnje i/ili netolerancije su zabranjeni. 4. Informacija iz privatnog života, odnosno lični pisani zapis (pismo, dnevnik, zabeleška, digitalni zapis i slično), zapis lika (fotografski, crtani, filmski, video, digitalni i slično) i zapis glasa (magnetofonski, gramofonski, digitalni i slično) - ne može se objaviti bez pristanka lica čijeg se privatnog života informacija tiče, odnosno lica čije reči, lik odnosno glas sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice. 5. Lični pisani zapisi ne mogu se objaviti ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica. 6. Po prijavi ili saznanju da je na web portal XXXX postavljen, protivno tačkama 4. i 5. materijal koji predstavlja informaciju iz privatnog života, odnosno lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa, administratori XXXX će pristupiti njegovom uklanjanju bez odlaganja. Korisnik koji je odgovoran za postavljanje ovog materijala nadoknadiće XXXX svu štetu prouzrokovanu na ovaj način. 7. Nije dozvoljena upotreba materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, osim ukoliko imate odgovarajuće ovlašćenje za korišćenje tuđeg autorskog dela. Vlasnik i redakcija XXXX ne odgovaraju za takve materijale, a odgovornost će snositi isključivo korisnik koji ih je postavio. Po prijavi ili saznanju da je na web portal XXXX postavljen materijal čije korišćenje predstavlja povredu tuđeg autorskog prava, administratori XXXX će pristupiti njegovom uklanjanju bez odlaganja. Korisnik koji je odgovoran za postavljanje tuđeg autorskog materijala nadoknadiće XXXX svu štetu prouzrokovanu na ovaj način. 8. Oglašavanje bilo koje vrste nije dozvoljeno uključujući, ali ne ograničavajući se na komercijalno, političko i religiozno oglašavanje i propagiranje. Postavljanje linkova externih web adresa u kontekstu teksta ili diskusije je dozvoljeno, osim ukoliko se radi o reklamiranju. 9. Namerno i sistematsko ometanje drugih korisnika neće biti tolerisano, a korisnik koji se ponaša suprotno ovim Pravilima upotrebe biće sankcionisan. 10. Korisnička imena koja su uvredljiva ili su usmerena protiv neke osobe ili grupe će biti izbrisana. 11. Ukoliko vidite komentar ili poruku za koji smatrate da je u suprotnosti sa ovim Pravilima upotrebe, bez obzira da li je upućen vama ili nekom drugom korisniku, ili smatrate da je neprimeren, uvredljiv, da ima nedozvoljen sadržaj, da je u pitanju spam ili nešto drugo od prethodno navedenog, molimo vas da obavestite administratora. 12. Vlasnik i redakcija XXXX nemaju obavezu da pojedinačno obrazlažu razloge za uklanjanje poruka i zadržavaju pravo da ukinu svaki nalog korisnika koji krše Pravila upotrebe, bez prethodnog obaveštenja. 13. Banovanje (sankcionisanje) korisnika može da bude u trajanju od 1, 7, 30 dana ili trajno. Otvaranje novog naloga korisnika koji je privremeno ili trajno sankcionisan nije dozvoljeno i neće biti tolerisano. 14. Korisnici koji zloupotrebe privatne poruke za slanje pornografskog materijala, pretnje, vređanje i ometanje korisnika biće udaljeni kao korisnici web portala. Neophodno je da nas primalac takvih poruka obavesti o tome slanjem odgovarajuće poruke administratoru web portala, kome možete pisati i ukoliko imate pitanja ili vam je potrebna neka pomoć. 15. Korisnici koji ostavljaju komentare na web portalu i pišu pod pseudonimom ne mogu biti diskriminisani u odnosu na one koji su objavili svoja imena. 16. U postupku registracije birate svoje korisničko ime. Pomoću korisničkog imena se registrujete. U cilju vaše zaštite i zaštite vaših podataka obavezujete se da svoju šifru nećete otkriti drugim licima osim administratoru XXXX. Takođe se obavezujete da ne koristite naloge drugih lica. Preporučujemo da šifra za vaš nalog bude složena i originalna. 17. Prilikom registracije za web portal XXXX pristajete da administraciji sajta ostavite lične podatke koje prikupljamo samo radi Vaše registracije i u drugu svrhu se ne mogu koristiti. 18. U potpunosti ste odgovorni za tačnost podataka koje ste prosledili o sebi. Svaka informacija za koju vlasnik web portala ili redakcija XXXX ocene da je nepristojna i u suprotnosti sa postavljenim Pravilima upotrebe biće uklonjena sa ili bez prethodnog obaveštenja korisnika. 19. XXXX štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. XXXX se obavezuje da privatne podatke korisnika neće distribuirati drugim licima, osim uz dozvolu korisnika, ili u slučaju teškog kršenja Pravila upotrebe ili nezakonitih aktivnosti korisnika. 20. Napominjemo da se svaki komentar ili poruka, vaša IP adresa čuvaju za slučaj da vaša poruka, komentar ili nalog budu ukinuti zbog grubog nepoštovanja i kršenja Pravila upotrebe. 21. Upozoravamo da je zabranjeno neovlašćeno skidanje i korišćenje u bilo koje svrhe tekstova i fotografija koji budu postavljeni na web portalu. Svaki korisnik koji na ovaj način povredi tuđe autorsko pravo odgovoran je za svu štetu koju XXXX pretrpi i dužan je da je nadoknadi. 22. Vlasnik i redakcija XXXX zadržavaju pravo promene Uslova korišćenja web portala bez upozorenja korisnicima. XXXX mogu da obaveste korisnike putem e-mail poruke ili objavljivanjem na web portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na web portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.

Ostale vesti