Novi način obezbeđivanja transparentnosti računa za utrošenu struju

Svakom kupcu uvid u dvogodišnju potrošnju

Agencija za energetiku Republike Srbije donela je tokom leta ove godine Odluku o postupku ostvarivanja prava krajnjeg kupca na pristup podacima o sopstvenoj potrošnji električne energije i prirodnog gasa.

Odluka je već stupila na snagu, a sa njenom primenom kreće se 31. januara naredne godine. 

Praktično, ova odluka daće mogućnost da krajnji kupci električne energije i prirodnog gasa mogu od operatora prenosnog sistema električne energije, operatora distributivnog i zatvorenog distributivnog sistema električne energije, operatora transportnog i distributivnog sistema za prirodni gas da zahtevaju pristup podacima o sopstvenoj potrošnji. S druge strane, operator sistema ima obavezu da zatražene podatke dostavi krajnjem kupcu. 

Pristup podacima o potrošnji je potpuno besplatan, čak i ako ih krajnji kupac zahteva za jedno ili više mesta isporuke električne energije ili prirodnog gasa. Podaci o potrošnji mogu biti dostupni za prethodna 24 meseca.

„Ako je objekat krajnjeg kupca priključen na sistem kraće od 24 meseca, operator sistema će dostaviti tražene podatke počev od meseca koji je bio prvi obračunski period u kome je otpočeo sa isporukom krajnjem kupcu, zaključno sa poslednjim obračunskim periodom za mesec koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet", objašnjenje je Agencije za energetiku.

Iz Agencije napominju i da postoji posebna procedura koju krajnji kupac mora da ispuni da bi mu bio obezbeđen pristup podacima o potrošnji struje ili gasa.

„Zahtev treba da sadrži lično ime, prebivalište ili boravište krajnjeg kupca ako je on fizičko lice, poslovno ime ili naziv krajnjeg kupca, sedište, matični broj i PIB, kada je krajnji kupac pravno lice, adresu za dostavu podataka i mejl adresu", navode u Agenciji.

Kada krajnji kupac, u svrhu pregovora za zaključenje ugovora o snabdevanju traži da se podaci o njegovoj potrošnji istovremeno dostave i snabdevaču koji ga trenutno ne snabdeva, krajnji kupac u zahtevu navodi puno poslovno ime tog snabdevača, sedište i matični broj, PIB, vrstu podataka o potrošnji koji se tom snabdevaču dostavljaju, svrhu za koju snabdevač podatke može da koristi i kontakt podatke snabdevača kako bi mu podaci bili dostavljeni.

Operator sistema dostavlja krajnjem kupcu obaveštenje sa podacima o potrošnji krajnjeg kupca najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, a istovremeno dostavlja podatke i snabdevaču ako je krajnji kupac u zahtevu naznačio i snabdevača za primaoca traženih podataka.

„Operator sistema dostavlja obaveštenje po pravilu elektronskim putem, u skladu sa zakonom koji uređuje dostavu elektronskog dokumenta ili redovnom poštom, kada to izričito traži krajnji kupac", ističu u Agenciji za energetiku.Nastavak teksta možete pročitati u 34. broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara