Crnogorski revizori našli brojne nepravilnosti u poslovanju "Plantaža"

Foto: Pixabay

Državna revizorska institucija (DRI) Crne Gore našla je tokom poslednjih provera brojne nezakonitosti u poslovanju kompanije "13. Jul – Plantaže", prenosi portal Bankar.me.

DRI u objavljenom izveštaju navodi da je pronađeno korišćenje gotovine za isplate bez jasnog osnova, isplate novca bez potpisanog ugovora i ispostavljenih faktura, prodaja proizvoda bez jasnog cenovnika i kriterijuma pojedinim partnerima, sumnjive transakcije, nepostojanje revizorskog odbora kao i brojne druge nepravilnosti.

Utvrđeno je da postoji više od 11 miliona kvadrata zemlje koji su izgubljeni između stvarnog stanja i evidencije, da se troškovi za službena putovanja odobravaju i isplaćuju unapred u većem iznosu od procenjenog i da se po povratku sa putovanja ne dostavlja dokumentacija o tome.

Revizija se odnosi na poslovanje državne kompanije za proizvodnju vina tokom 2018. godine, ali su uzeti i podaci nakon tog perioda.

Saopšten je podatak da je član upravnog odbora dobio 2.134 evra za putovanje u SAD, a da nema podataka zašto je bio tamo.

Plantaže su prošle godine otpisale dug od 121 hiljade za stambene kredite zaposlenima, a neisplaćene dividende malim akcionarima od oko 120 hiljada su prošle godine vraćene Plantažama i knjižene kao prihod.

Nalaz je pokazao da se naknade članovima upravnog odbora daju i u gotovini, a da postoje i naknade za "stalni rad u komisijama za izradu investicionih projekata", koje se isplaćuju i knjiže kao naknade odboru.

Utvrđeno je da su Plantaže poslovale suprotno brojnim zakonima o reviziji, privrednim društvima, zaštiti na radu, sprečavanju nelegalnog poslovanja, radu, sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru itd.

DRI dao je duplo negativno mišljenje na finansijsko poslovanje i na reviziju usklađenosti poslovanja Plantaža sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Vrhovna revizija svako negativno mišljenje, shodno procedurama, dostavlja Vrhovnom državnom tužilaštvu (VDT).

Kompanija je dobila 20 preporuka koje treba da ispuni u roku od šest meseci, a naredni mesec treba da dostavi DRI plan za njihovu realizaciju.

Prosečan broj zaposlenih u kompaniji bio je 634 u 2018. godini, sistematizovano je 312 radnih mesta sa 746 stalnih radnika i 1.455 sezonskih radnika.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara