FOTO: Nova ekonomija

Želite da budete lobista? Evo šta morate da položite

FOTO: Nova ekonomija

Uslov za upis lobiste u registar lobista je obuka za lobiste koju organizuje Agencija za borbu protiv korupcije. 

Lobista mora da sluša predavanje iz osam oblastu, prođe praktične vežbe i na kraju ga očekuje polaganje testa da bi dobio potvrdu o završenoj obuci koja je neophodna za upis u registar, predviđeno je pravilnikom o programu lobiste koji je u primeni od 14. avgusta. 

Direktor Agencije odlukom određuje iznos naknade za sprovođenje obuke.

Program obuke sadrži sledeće oblasti:

1. Ustavno uređenje Republike Srbije;
2. Lobiranje;
3. Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju;
4. Državna uprava i lokalna samouprava;
5. Sukob interesa i borba protiv korupcije;
6. Finansiranje političkih subjekata;
7. Krivična dela i prekršaji i
8. Zaštita podataka o ličnosti.

Test može polagati samo onaj kandidat koji je pohađao program obuke u celosti. Pravilnikom je predviđeno kako se tačno sprovodi test. 

Za vreme polaganja testa kandidatima nije dozvoljena međusobna komunikacija, upotreba personalnog računara, mobilnog telefona ili drugih sredstava koja ometaju polaganje testa, niti napuštanje prostorije u kojoj se polaže test.

PROČITAJTE JOŠ: NISMO SHVATILI KOLIKO JE ISTINA VAŽNA VREDNOST

DETALJAN PROGRAM OBUKE: 

1. USTAVNO UREĐENjE REPUBLIKE SRBIJE
Načela Ustava – Nosioci suverenosti, vladavina prava, podela vlasti, političke stranke, zabrana sukoba interesa, jezik i pismo.
Uređenje vlasti – Narodna skupština (nadležnost, sastav, izbor narodnih poslanika i konstituisanje, način odlučivanja i pravo predlaganja zakona).
Predsednik Republike Srbije – nadležnost.
Vlada – položaj Vlade, nadležnost, odgovornost Vlade.
Državna uprava – položaj državne uprave.
Literatura: Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06).
2. LOBIRANjE
Pojam lobiranja, aktivnosti koje se ne smatraju lobiranjem, lobista i pravno lice koje obavlja lobiranje, korisnik lobiranja, lobirano lice, načelo zaštite javnog interesa, načelo integriteta, uslovi za obavljanje lobiranja za fizičko lice, uslovi za obavljanje lobiranja za pravno lice, zabrana obavljanja lobiranja, obuka za lobistu, zahtev za upis u Registar lobista, zahtev za upis u Registar pravnih lica koja obavljaju lobiranje, brisanje iz Registra lobista, brisanje iz Registra pravnih lica koja obavljaju lobiranje, rešenje o upisu i brisanju iz Registra, sadržina Registra lobista, sadržina Registra pravnih lica koja obavljaju lobiranje, obaveza obaveštavanja o promenama, upis podataka u Registar, Posebna evidencija o stranim fizičkim i pravnim licima koja obavljaju lobiranje, primena Zakona o opštem upravnom postupku, započinjanje lobiranja, ugovor o lobiranju, raskid ugovora i prekid postupka lobiranja, prava lobiste, obaveze lobiranog lica i organa vlasti, izveštaj o radu, sadržaj izveštaja o radu i provera izveštaja.
Literatura: Zakon o lobiranju („Službeni glasnik RS”, broj 87/18), Pravilnik o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja Registara i Posebne evidencije u postupku lobiranja („Službeni glasnik RS”, broj 53/19).

3. KODEKS PONAŠANjA UČESNIKA O LOBIRANjU

Literatura: Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju („Službeni glasnik RS”, broj 53/19).

4. DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA
Državna uprava – Položaj i sastav državne uprave, učestvovanje u oblikovanju politike Vlade, praćenje stanja, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, propisi koje donose organi državne uprave, ograničenje pri donošenju propisa, ministarstva (ministar, državni sekretar, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, posebni savetnici ministra), organi uprave u sastavu ministarstava, (uslovi za obrazovanje, vrste organa, direktor, zamenik direktora, pomoćnik direktora).
Lokalna samouprava-osnivanje i teritorija jedinice lokalne samouprave, opština, nadležnost opštine, grad, grad Beograd, organi jedinica lokalne samouprave (opština, skupština opštine, izvršni organi opštine, opštinska uprava), organi grada, odnos organa Republike, teritorijalne autonomije i organa jedinica lokalne samouprave.
Literatura: Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon), Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18) i Zakon o glavnom gradu („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 37/19).

5. SUKOB INTERESA I BORBA PROTIV KORUPCIJE
Korupcija, funkcioner, javna funkcija, povezano lice, privatni interes, sukob interesa, poklon, protokolarni poklon, odbijanje prijema poklona, zabrana prijema poklona za povezano lice, nadležnost Agencije.
Literatura: Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 53/10, 66/11 – US, 67/13 – US, 112/13 – autentično tumačenje i 8/15 – US).

6. FINANSIRANjE POLITIČKIH SUBJEKATA

Politička aktivnost, politička stranka, koalicija, grupa građana, izborna kampanja, redovan rad, izborno jemstvo, vrednost davanja, izvori finansiranja političkih subjekata, prilog, maksimalna vrednost davanja, zabrana finansiranja, nedozvoljeno prikupljanje sredstava.
Literatura: Zakon o finansiranju političkih aktivnosti („Službeni glasnik RS”, br. 43/11 i 123/14).

7. KRIVIČNA DELA I PREKRŠAJI
KRIVIČNA DELA – krivično delo trgovina uticajem, krivično delo primanja mita i krivično delo davanja mita
PREKRŠAJI – Prekršaji pravnog lica koje obavlja lobiranje, lobiste i korisnika lobiranja
Literatura: Odredbe čl. 366–368. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16), odredbe člana 34. Zakona o lobiranju.

8. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Podatak o ličnosti; obrada podataka, rukovalac i obrađivač; načela obrade podataka o ličnosti; prava lica čiji se podaci obrađuju i njihova zaštita.
Literatura: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara