Direktor EPS četiri godine u VD statusu

Foto: Pixabay

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" (EPS) u više navrata tokom 2018. i 2019. godine nije postupalo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama prilikom planiranja, sprovođenja postupaka i izveštavanja o javnim nabavkama čija procenjena vrednost iznosi 43,38 milijarde dinara, a ugovorena vrednost 31,53 milijardi dinara bez PDV-a. Pored toga, direktor preduzeća kao i članovi Nadzornog odbora nastavili da vrše svoje funkcije čak i nakon isteka zakonski određenog mandata.

EPS je tokom 2018. i 2019. godine zaključio ugovore o nabavci usluga u ukupnoj vrednosti od 1,64 milijarde dinara, od tih ugovora realizovao je poslovanje u ukupnoj vrednosti od 884,97 miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, iako nije postojao osnov za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

DRI je utvrdio da za 23 javne nabavke Preduzeće nije dokazalo da je procenjena vrednost nabavki u iznosu od 14,1 milijardu dinara zasnovano na ispitivanju tržišta koje, između ostalog, uključuje i proveru cene. 

Pored toga, u postupcima javnih nabavki, ukupne procenjene vrednosti 2,03 milijarde dinara i ugovorene vrednosti od 2,02 milijarde dinara opis predmeta nabavke koji je naveden u konkursnoj dokumentaciji nije u skladu sa odabranom kategorijom iz Opšteg rečnika nabavke. 

Preduzeće takođe nije obavestilo građanskog nadzornika u tri pokrenuta postupka javne nabavke ukupne procenjene vrednosti 7,89 milijardi dinara. 

EPS je u devet revidiranih slučajeva dodeljivao i zaključivao ugovore u ukupnoj vrednosti od 6,2 milijarde dinara sa ponuđačima čije su ponude sadržale bitne nedostatke i kao takve su morale biti odbijene.

Dalje, navodi DRI, Preduzeće je u šest postupaka javnih nabavki pripremalo konkursne dokumentacije, u tri postupka javne nabavke određivalo rokove za podnošenje ponuda, u 14 postupaka javnih nabavki donosilo odluke o dodeli ugovora i u tri postupka javnih nabavki zaključivalo ugovore, na način koji nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

Ovo javno preduzeće je 2019. godine zaključilo ugovore o privremeno povremenim poslovima koji nisu u skladu sa Zakonom o radu i po tom osnovu obračunalo i isplatilo naknadu u iznosu od 45,83 miliona dinara.

Pored toga, EPS je zaključio 4.047 ugovora o privremeno povremenim poslovima od kojih se najmanje 1.049 ugovora odnosi na poslove koji po svojoj prirodi nisu privremenog karaktera.

Ukupna vrednost tih poslova je 45,83 miliona dinara.

DRI je takođe naglasila da funkciju vršioca dužnosti direktora EPS-a obavlja isto lice više od četiri godine, što nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a da predsednik i članovi Nadzornog odbora imenovani 2014. godine još uvek vrše tu funkciju iako im je mandat istekao 2018. godine.

Ima li direktora u javnim preduzećima?

Jedna od šest ukupnih preporuka ove institucije je i da EPS, između ostalog, mora da pokrene inicijativu kod Osnivača za imenovanje direktora Preduzeća, kao i predsednika i članova Nadzornog odbora kojima je istekao mandat u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

Pored toga, DRI preporučuje:

  • Da se postupci javnih nabavki sprovode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,
  • da se nabavke za koje ne postoji osnov za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama sprovode u postupku javne nabavke,
  • da se ugovori za rad van radnog odnosa zaključuju u skladu sa Zakonom o radu.

DRI je utvrdila da je u 64 revidirana postupka javnih nabavki EPS kršio odredbe Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na planiranje javnih nabavki i određivanje procenjene vrednosti, stručnu ocenu ponuda, pripremu i izmenu konkursne dokumentacije, zaključenje i izmenu zaključenih ugovora, poštovanje rokova kod donošenja odluka o dodeli ugovora, kao i  objavljivanje oglasa o javnim nabavkama. 

Nikola Momčilović

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • Malu Perica

    I šta sada??? Da li će neko da odgovara, odnosno da ide na robiju??? NEĆE!!! I posle svega sledi divljanje i u ostalim JP i svim drugim firmama... Bezakonje i kriminal su zavladali ovom zemljom!!!