FOTO: Nova ekonomija

Država precizirala uslove za doniranje organa

FOTO: Nova ekonomija

Ko može da donira organe, ko može da ih primi, kakav mora da bude organ? Na sve ove nedoumice odgovara više pravilnika koji bliže uređuju doniranje organa u Srbiji, a stupili su na snagu pre nekoliko dana. 

U pravilniku o uslovima i načinu testiranja davaoca i primaoca ljudskih organa resorno ministarstvo je definisalo kako se procenjuje podobnost davaoca ljudskih organa, kao i podobnosti ljudskih organa.

Opšta procena podobnosti davaoca obavlja se na osnovu procene medicinske dokumentacije i podataka prikupljenih u jedinicama intenzivnog lečenja, kao i razgovora sa porodicom ili drugim relevantnim izvorom, a obavezno obuhvata i:
1) detaljnu procenu istorije bolesti i podataka o rizičnom ponašanju,
2) klinički i fizikalni pregled davaoca,
3) laboratorijske testove,
4) histološki nalaz biopsije, u slučajevima kada to nalažu prethodni nivoi pretraga,
5) procenu nalaza obdukcije (ukoliko je učinjena).
Svi postupci procene podobnosti davaoca ljudskog organa se dokumentuju i čuvaju u medicinskoj dokumentaciji davaoca.

Pre uzimanja organa obavlja se i dokumentuje detaljan klinički pregled davaoca organa uključujući i fizikalni pregled davaoca, kako bi se utvrdili znaci visoko rizičnog ponašanja (hepatomegalija, žutica, hepatitis ili druge infekcije, promene na koži, maligne bolesti ili znaci traume).

Klinički pregled davaoca ljudskog organa obuhvata i procenu njegovog hemodinamskog statusa tokom održavanja, posebno pojavu hipotenzije, trajanje mehaničke ventilacije, dužinu trajanja hospitalizacije, odnosno vreme provedeno u jedinici intenzivnog lečenja, potrebu za reanimacijom, kao korišćenje inotropnih i vazoaktivnih lekova.

Medicinska istorija bolesti, klinički, hemodinamski, biohemijski i farmakološki parametri potrebni su kako bi se procenila opšta prihvatljivost umrlog lica kao davaoca ljudskog organa za presađivanje.

Drugim pravilnikom propisani su bliži uslovi u pogledu prostora, opreme, kadra i standarda kvaliteta u zdravstvenim ustanovama za darivanje ljudskih organa, odnosno zdravstvenim ustanovama za testiranje davaoca i primaoca ljudskih organa, kao i u centrima za presađivanje ljudskih organa.

Obavljanje delatnosti darivanja, testiranja, procene podobnosti davaoca i podobnosti ljudskih organa, pribavljanja, očuvanja, prevoza, dodele i presađivanja ljudskih organa u svrhu lečenja ljudi, mogu obavljati samo ovlašćene zdravstvene ustanove.

Donet je i poseban pravilnik za procenu zdravstvenog stanja živog davaoca, kao i o doživotnom praćenju zdravstvenog stanja živih davalaca nakon presađivanja ljudskog organa. 

Živi davalac ljudskog organa je lice koje na osnovu pismenog informisanog pristanka, kao izraza slobodne volje, daruje primaocu organ ili deo organa radi presađivanja.

Uzimanje organa od živog davaoca radi presađivanja primaocu obavlja se tako da predstavlja najmanji fizički i psihički rizik po život i zdravlje davaoca ljudskog organa.

PROČITAJTE JOŠ: KAKO JE ZAKON UVEO BAKŠIŠ ZA DOKTORE

MALE BEOGRAĐANE NEMA KO DA LEČI

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara