Država za kazne platila 4,82 milijarde dinara u 2019.godini

Foto: Pixabay

Ministarstvo finansija u 2019. godini ostvarilo je prihode od oko 248 milijardi dinara, od čega na zaduživanja i prodaju finasijske imovine "otpada" 39,46 milijardi ili oko 16 odsto, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije (DRI).

Na plate, dodatke i naknade zaposlenih u Ministarstvu isplaćeno je skoro 558,6 miliona dinara, za socijalne doprinose na teret poslodavca još oko 95 miliona.

Izdvajanja za propuste države duplirana u odnosu na 2017.

Pored toga, ministarstvo je za usluge po ugovoru izdvojilo još 248,48 miliona dinara, a najveći deo, skoro 92 odsto od te sume, odnosi se na "stručne usluge", koje obuhvataju naknade posebnom savetniku ministra i angažovanih lica po ugovorima o privremenim poslovima.

Rashodi za tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje iznosile su oko 183,19 milijardi dinara, a oko tri četvrtine tog novca upotrebljeno je za isplatu nedostajućih sredstava za penzije PIO fondu, preko  124 milijardi.

Ministarstvo je u prošloj godini na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova ukupno izdvojilo 4,82 milijardi dinara koji su izvršeni putem prinudne naplate i po sudskim presudama, u kojima je naznačena Republika Srbija kao tužena strana.

Na ime finansiranja rada Agencije za restituciju isplaćeno je nešto više od 427 miliona dinara, a na ime tekućih i nenamenskih transfera nivou gradova skoro 9,82 milijardi dinara.

Od te sume, 7.81 milijardi dinara odnosi se na tekuće transfere, nešto više od 2 milijarde na nenamenske transfere.

Najviše novca pojedinačno dobio je Leskovac, oko 947 miliona, dok se na drugom mestu nalazi Beograd sa 863,32 miliona dotacija, koje su u potpunosti isplaćene iz budžetske rezerve.

Opština sa najvećim pojedinačnim "dobitkom" je Aleksinac, sa preko 513 miliona dinara transfera.

Ministarstvo finanasija nije evidentiralo zaduživanja od multilateralnih institucija u iznosu od oko 40 miliona dinara kako treba i nije izvršilo usklađivanje sa podacima iz glavne knjige Uprave za trezor, što nije u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu, dodaje se u izveštaju.

Jedina druga nepravilnost koju je DRI utvrdila tiče se evidentna pogrešnom bufdžetskom kontu.iranja 11,65 miliona dinara, namenjenih izradi Idejnog rešenja zgrade Poreske uprave, 

U postupku revizije nisu utvrđeni nalazi visokog prioriteta, odnosno druge ozbiljnije nepravilnosti.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • Paraziti

    Parazitski sistem