FOTO: Ministarstvo odbrane Srbije

Odgovor Nove ekonomije državnom revizoru o poslovanju firme GIM

FOTO: Ministarstvo odbrane Srbije

Državna revizorska institucija (DRI) nakon četiri dana reagovala je na tekst Nove ekonomije „GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara" u kojem se na osnovu revizorskog izveštaja DRI analizira prodaja oružja u inostranstvu 2017. i 2018.  proizvedenog u trsteničkoj Namenskoj. 

Jedan od posrednika je bila kompanija GIM, u kojoj je, kako su kolege iz BIRN Srbija dokazale, otac ministra policije Nebojše Stefanovića, Branko Stefanović, bio angažovan kao specijalni savetnik u poslovima prodaje domaćeg naoružanja u inostranstvu. 

Da podsetimo, GIM je prodavao robu Namenske iz Trstenika u inostranstvu po cenama većim za ukupno 1,6 miliona dolara u odnosu na ugovorene cene po komisionim ugovorima, a nije isporučio Namenskoj obračune o komisionoj prodaji nakon obavljanja posla.

DRI je u izveštaju citirao Zakon o obligacionim odnosima, prema kom je komisionar (GIM) „dužan položiti račun komitentu o obavljenom poslu bez nepotrebnog odlaganja", „predati komitentu sve što je primio po osnovu posla izvršenog za njegov račun", a „ako je posao zaključen po povoljnijim uslovima od onih određenih nalogom (komisionim ugovorom), sva tako postignuta korist pripada komitentu".

Redakcija portala Nove ekonomije ostaje pri navedenim zaključima datim u vrlo širokoj formulaciji da je GIM „potencijalno oštetio" trsteničkog proizvođa iz sledećih razloga:

DRI nam je u demantiju navela da u izveštaju nisu napisali da je kompanija GIM prodavala oružje ove trsteničke firme po cenama većim od cena iz komisionog ugovora, a tu razliku u prihodu nije isplatila proizvođaču. 

Nova ekonomija nije rekla da su to napisali, ali da DRI jeste utvrdila da je Namenska iskazala prihode na osnovu nepotpune dokumentacije o komisionoj prodaji, zbog čega „postoji rizik da Društvu (Namenskoj, prim. NE) nisu prenete sve koristi od obavljenog komisionog posla".

Uz dužno poštovanje instituciji DRI koja svojim radom značajno doprinosi nivou transparentnosti u ovoj zemlji, naš posao nije da držimo mikrofon ili prepisujemo nalaze državnih organa već da građanima objasnimo šta je DRI utvrdio, ne narušavajući suštinu izveštaja o reviziji. 

Novinari Nove ekonomije su to uradili uz savete i podršku našeg saradnika revizora koji ima više od 40 godina iskustva na ključnim pozicijama u finansijskim institucijama Srbije. Dakle, GIM je potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika.

DRI u demantiju dalje navodi da je „GIM, kao jedan od komisionara, bio obavezan da dostavi obračun komisione prodaje sa potrebnom dokumentacijom, u kome su iskazane međusobne obaveze i potraživanja, što je i učinjeno". 

Ovo je suprotno samom izveštaju DRI, u kom doslovno piše da GIM nakon izvršene prodaje „nije dostavljao obračun komisione prodaje", što je bio dužan po zakonu. 

GIM je dostavio obračun prodaje za 2017. i 2018. godinu, kako je Nova ekonomija i napisala, tek 19. novembra 2019. godine, nakon izrade nacrta revizorskog izveštaja.

 U toj dokumentaciji je razlika od 1,6 miliona dolara prikazana kao zbir troškova koje je GIM imao za avio prevoz i naknadu za posredovanje koja je plaćena stranoj kompaniji da bi tražila i dovodila kupce koji će pregovarati sa GIM-om u vezi prodaje robe proizvođača oružja i vojne opreme iz Srbije.

GIM je naveo da je u 2017. i 2018. godini potrošio ukupno 565.102 dolara za avio prevoz i 1.058.993‬ dolara na naknade za posredovanje.

Međutim, sam revizor je na osnovu ove dokumentacije u izveštaju utvrdio da su troškovi avio prevoza dokumentovani fakturama kompanije koja je organizator avio prevoza, dok je pružalac usluga drugo pravno lice čije fakture nisu dostavljene.  

Dakle, piše u izveštaju da te fakture Državnoj revizorskoj instituciji nisu dostavljene.

Što se tiče naknade za posredovanje, revizor je utvrdio da se iskazani iznosi „ne mogu dovesti u direktnu vezu" sa iznosima u tabelarnim pregledima koje je dostavio GIM, jer „nije dokumentovan način na koji je određena visina ove provizije, kao ni način raspodele provizije po proizvođačima oružja”.

Takođe, u izveštaju piše da ugovorima između PPT-Namenske i GIM-a nije predviđena mogućnost da GIM zaključuje ugovore sa posrednicima u inostranstvu i da se naknade po tim ugovorima nadoknađuju iz postignute kupoprodajne cene.

DRI takođe u demantiju navodi da je Namenska potvrdila ovaj obračun komisione prodaje. 

Ako je rukovodstvo ove kompanije prihvatilo nešto što potencijalno ide na štetu sopstvenog preduzeća, to ne znači da je sve u redu sa obavljenim poslom. Mi smo u skladu sa standardima profesije tražili komentar od menadžmenta Namenske, ali odgovor nismo dobili.

Šta imaju još da kažu rukovodstvo GIM i Namenske iz Trstenika o svojim poslovima u stvari treba da zanima neke druge istražne organe koji će, nadamo se, reagovati u interesu budućnosti namenske industrije i građana Srbije. Nova ekonomija je svoj deo posla savesno i profesionalno obavila, a vrlo rado ćemo izvestiti o odzivnom izveštaju Namenske koji ova kompanija treba da preda DRI do kraja marta.

pošaljite komentar

Nema komentara