FOTO: Nova ekonomija

Pod kojim uslovima će se iznajmljivati radnici u Srbiji

FOTO: Nova ekonomija

Radnicima u Srbiji, angažovanim preko agencija,  biće obezbeđena jednaka zarada i drugi uslovi rada (radno vreme, odsustva, odmori), bezbednost i zdravlje na radu i drugi uslovi rada koji se primenjuju na zaposlene koje neposredno zapošljava poslodavac, predviđeno je predlogom zakona o agencijskom zapošljavanju koji je ušao u skupštinski proceduru. 

Preko agencija je u Srbiji zaposleno 2,1% ljudi što je više od proseka EU. Ovo učešće je u Srbiji blago povećano u odnosu na 2015. godinu, kada je iznosilo 1,97%. 

Prema podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u Srbiji je zaključno sa septembrom 2018. godine bilo 111 registrovanih agencija za zapošljavanje. To je povećanje u odnosu na kraj 2016. kada ih je bilo 88.   

Preko agencija je,  na kraju septembra 2018, bilo Zаposleno 16.841 radnika.

Kako se ističe u predlogu, na zahtev predstavnika sindikata, a u cilju podsticanja neposrednog zapošljavanja radnika od strane poslodavaca, ograničena je mogućnost ustupanja zaposlenih preko Agencija na 10 odsto u odnosu na ukupan broj neposredno zaposlenih kod poslodavca korisnika, a imajući u vidu dosadašnju praksu otpuštanja zaposlenih po osnovu viška i njihovog ponovnog angažovanja preko agencija pod znatno nepovoljnijim uslovima rada.

Manji izuzetak od ovog ograničenja propisan je za poslodavce koji imaju manje od 50 zaposlenih. To je ujedno i bio najveći predmet sporenja u toku rasprave o nacrtu zakona jer su predstavnici poslodavaca tvrdili da im se ovako ograničavaju ustavna prava.

Da bi se sprečilo kontinuirano angažovanje zaposlenih na određeno vreme kod istog poslodavca propisano je da Agencija ne može da ustupi zaposlenog na određeno vreme koji je prethodno bio u radnom odnosu na određeno vreme kod istog poslodavca korisnika neposredno ili preko iste ili druge Agencije u ukupnom trajanju dužem od 24 meseca, osim u slučajevima kada je rad na određeno vreme kod poslodavca korisnika dozvoljen u dužem trajanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Ako kod poslodavca korisnika nema uporednog zaposlenog na istim poslovima, ustupljenom zaposlenom ne može se odrediti niža osnovna zarada od osnovne zarade zaposlenog kod poslodavca korisnika u istom stepenu stručne spreme odnosno nivou kvalifikacije.

Agencija sa ustupljenim zaposlenim zaključuje ugovor o radu na neodređeno ili ugovor o radu na određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanja poslodavcu korisniku, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje rad.

Ugovor o ustupanju zaposlenih ne može da se zaključi: na radnim mestima državnih službenika Republike Srbije i službenika u jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajine;

Agencija ne sme ustupljenom zaposlenom da naplaćuje uslugu za privremeno ustupanje kod poslodavca korisnika, kao ni za zaključivanje ugovora o radu sa poslodavcem korisnikom nakon prestanka ustupanja. Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na ugovaranje naknade za usluge između Agencije i poslodavca korisnika ugovorom o ustupanju zaposlenih.

U praksi, zaposleni agencije zaključuju ugovore o radu na određeno vreme ili ugovore o privremenim i povremenim poslovima sa određenim licima, a za potrebe rada kod drugih pravnih lica i preduzetnika, navodi se u Predlogu zakona.

Ovako radno angažovana lica preko agencije za zapošljavanje su u svojevrsnom diskriminisanom položaju u odnosu na zaposlene kod poslodavca korisnika. Tako se dolazi do situacije da ustupljeni radnici nemaju odgovarajuća prava koja proističu iz radnog odnosa kao što ih imaju zaposleni kod istog poslodavca.

Podaci ankete o radnoj snazi pokazuju i da je učestalost svih specifičnih vrsta radnog vremena (rad noću, subotom i nedeljom, kao i rad u smenama) veća kod zaposlenih koji imaju ugovor sa agencijom za zapošljavanje nego u ukupnom skupu zaposlenih radnika. 

Prema podacima ankete o radnoj snazi iz 2016. godine, oko 45 odsto zaposlenih preko agencija je imalo neto mesečnu zaradu nižu od 25.000 dinara, nasuprot približno 41 odsto kod svih zaposlenih.

Trećina zaposlenih preko agencija ocenila je finansijsku situaciju u svom domaćinstvu kao lošu, dok je nešto više od jedne četvrtine vidi kao uglavnom lošu.


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara