Predlozi AmCham-a za brži oporavak privrede

Foto: Pixabay

Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) je formulisala četiri prioritetna cilja za oporavak privrede tokom krize izazvane pandemijom koronavirusa, koje je uputila Vladi Srbije, navodi se u saopštenju. To su kontinuirani razvoj eUprave, dalje unapređenje vladavine prava i efikasnosti pravosuđa­, unapređenje efikasnosti zdravstvenih usluga, kao i unapređenje predvidivosti poreskog i parafiskalnog opterećenja.

Čestitajući na novom mandatu premijerki Ani Brnabić, predsednik AmCham-a Zoran Petrović rekao je da je domaća ekonomija osetila prve efekte COVID-19 pandemije, ali da su oni u 2020. godini ublaženi merama državne pomoći.

On je takođe naglasio da će konačni uticaj na ekonomiju biti vidljiv u narednih šest meseci, te da zajednički rad sa novom Vladom Srbije na daljem očuvanju zdravlja naših građana, očuvanju radnih mesta i što efikasnijem oporavku naše privrede tek predstoji.

"Apelujem na novu Vladu da nastavi sa radom na unapređenju efikasnosti zdravstvenih usluga i elektronskih servisa, uz dalje unapređenje vladavine prava i poreske predvidljivosti, jer su ovo oblasti koje uslovljavaju brzinu oporavka", zaključio je Petrović.

Po mišljenju AmCham-a, četiri prioritetne oblasti za brži oporavak privrede Srbije su: 

Kontinuirani razvoje e-Uprave

Efikasna eUprava državi i privredi donosi značajno smanjenje administrativnih troškova uz istovremeno povećanje transparentnosti i smanjenje mogućnosti za korupciju. U tom smislu potrebno je:

 • Omogućavanje dostavljanja dokumentacije u svim administrativnim postupcima (sudski postupci, radno-pravni odnosi, i slično) elektronski bez zahtevanja naknadnog donošenja papirnih dokumenata.
 • Smanjenje administracije vezane za devizna plaćanja, naplatu i kreditne poslove uz koordinaciju sa Poreskom upravom.
 • Omogućavanje pune elektronske komunikacije sa svim graničnim službama, uključujući i inspekcijske organe i njihovu povezanost sa IT sistemom Uprave carina.
 • Obezbeđivanje kadrova i specijalizacija inspekcija za kontrolu nedozvoljene trgovine na internetu, posebno u oblasti lekova i medicinskih sredstava.
 • Omogućavanje razmene relevantnih podataka između javnog i privatnog sektora u cilju smanjenja administrativnog opterećenja transakcija (npr. u bankarstvu) po ugledu na primere iz EU.

Unapređenje vladavine prava i efikasnosti pravosuđa

Građani i privrede žele da vide državu koja se temelji na vladavini prava, državu kojoj su svi građani i kompanije jednaki, a efikasan i nezavisan pravosudni sistem je preduslov i merilo takvog sistema. Potrebno je omogućiti:

 • Automatizaciju postupka dostave sudskih pismena i dostupnost podataka o dostavi u elektronskom obliku, kako bi se izbegla odlaganja ročišta zbog neuspelih uručenja, a za vreme trajanja epidemije omogućiti veći broj procesa putem video konferencijske veze
 • Proširivanje e-Sud aplikacije za digitalizovano vođenje predmeta sa Upravnog suda i na ostale sudove, kao i na organe izvršnog postupka uz Sistematizaciju i dostupnost sudske prakse u elektronskoj formi
 • Funkcionalnu specijalizaciju sudijskih timova u okviru sudova (posebno npr. Upravnog suda za materije poreskih postupaka, zaštite konkurencije i sl.), po ugledu na specijalizaciju koju sprovodi Privredni apelacioni sud, i njihovu stalnu edukaciju prema oblastima specijalizacije.
 • Obezbediti usklađivanje lokalne sudske prakse sa presudama Evropskog suda pravde kako bi primena propisa koji se usklađuju sa EU propisima, bila osigurana i na nivou pravosudne zaštite.

Unapređenje efikasnosti zdravstvenih usluga

Imajući u vidu da je zdravstvo pod velikim pritiskom, neophodno je dodatno ulagati u njegov razvoj i eliminisati prepreke koje to sprečavaju. To podrazumeva niz mera koje će omogućiti brži pristup novim lekovima i tehnologijama za pacijente, sinergiju javnog i privatnog sektora u cilju povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite, te optimizaciju javnih nabavki i praćenje zaliha. U tom smislu neophodno je:

 • Obezbediti dovoljne kapacitete za PCR testiranja na zahtev kompanija, i u vreme vrhunca pandemije, radi bolje organizacije rada poslodavaca i omogućiti uzimanje uzoraka u prostorijama poslodavca.
 • Organizovati što veći pristup zdravstvenim uslugama i terapijama za ne-covid hronične i hitne pacijente za vreme trajanja pikova pandemije, koristeći telemedicinske platforme a sinergijom javnog i privatnog sektora.
 • Osigurati obavljanje svih administrativnih postupaka izdavanja dozvola, obnova, odobravanje varijacija i promo materijala za lekove u zakonskim rokovima. Pružiti podršku ALIMS-u da novu elektronsku platformu za vođenje administrativnih postupaka za lekove upodobi rokovima, i eventualno razmotriti kadrovska pojačanja i proceduralna olakšanja koja će to obezbediti.

Unapređenje predvidivosti poreskog i parafiskalnog opterećenja

Predvidivost poreskog sistema i parafiskalnih opterećenja jedan su od ključnih parametara za potencijalne investitore prilikom donošenju odluka o investiranju. Kako bismo zadržali, ali i povećali nivo domaćih i stranih investicija neophodno je:

 • Omogućiti da fiskalno i parafiskalno opterećenje ne bude povećano, a zavisno od mogućnosti i smanjeno, uz doslednu primenu svih programa podrške privredi
 • Sve izmene poreskih propisa obavljati nakon sprovedene javne rasprave i širokih konsultacija sa privredom, a primenu poreskih propisa unaprediti pisanjem sveobuhvatnih pravilnika o primeni propisa, umesto oslanjanja na sistem mišljenja.
 • Propisati poreske aspekte elektronskog fakturisanja i obezbediti test period za elektronske fakture u trajanju od najmanje 9 meseci

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara