FOTO: Pexels

Prvo kancelarija i položen ispit, pa agencija za lizing radnika

FOTO: Pexels

Resorno ministarstvo za rad i zapošljanje objavilo je pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za rad agencija za privremeno zapošljavanje i polaganje stručnog ispita za rad te agencije.

Pravilnikom je predviđeno da agencija mora da ima najmanje dve radne prostorije od po najmanje 12 m² površine povezane vratima, od kojih jedna služi kao kancelarija za rad i prijem stranaka, a druga kao čekaonica za stranke. 

Kancelarija mora da ima toalet, ali ne sme istovremeno biti prostor za stanovanje. 

Agencija ne sme biti ni u podrumu, a mora da sadrži kancelarjsku opremu, direktan telefon i najmanje jedan kompjuter sa internet vezom.

Agencija mora da ima osobu koja je ovlašćena za zaključivanje ugovora o radu i ugovora o ustupanju zaposlenih koje ispunjava sledeće uslove:

1) stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

2) položen stručni ispit za rad agencija za privremeno zapošljavanje.

Stručni ispit polažu zaposleni u agenciji koja se osposobljavaju za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih.

Stručni ispit polaže se u Ministarstvu, a program za polaganje ispita se sastoji od opšteg i posebnog dela koji se polažu usmeno.

Opšti deo programa sadrži: ustavna načela i opšte i posebne propise u oblasti rada i prava po osnovu rada.

Posebni deo Programa sadrži važeće propise kojima se uređuju: prava, obaveze i odgovornosti Agencije, poslodavca korisnika, ustupljenih zaposlenih i druga pitanja u oblasti rada i rada agencija za privremeno zapošljavanje, kao i suštinske razlike agencijskog zapošljavanja i drugih oblika radnog angažovanja.

PROČITAJTE JOŠ: SINDIKATI NEZADOVOLJNI AGENCIJSKIM ZAPOŠLJAVANJEM

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara