Revizori nisu pronašli nepravilnosti u poslovanju BIA

Foto: Pixabay

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) je tokom 2019. godine ostvarila prihode od  6,75 milijardi dinare i tekuće rashode i izdatke za nefinansijsku imovinu visini od 6,73 milijardi dinara, navodi se u izveštaju koji je sačinila Državna revizorska institucija (DRI). 

Revizori navode da su svi finansijski izveštaji u koje su imali uvid bili pripremljeni u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, relevantnim uredbama i pravilnicima koji uređuju rad budžetskih korisnika i da nisu pronašli nepravilnosti u poslovanju BIA.

"Testirani rashodi i izdaci izvršeni su u skladu sa sredstvima opredeljenim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije", dodaje se u izveštaju.

Agencija je takođe sačinila mape poslovnih procesa i iste usvojila 1. marta 2019. godine, a u cilju uspostavljanja i održavanja sistema interne kontrole BIA je interno donela i usvojila Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, Pravilnik o utvrđivanju poslova koji su nespojivi sa radom Agencije, Pravilnik o stručnom usavršavanju i obrazovanju pripadnika BIA.

Izveštajem o popisu, koji je sastavni deo procesa revizije, obuhvaćen je popis imovine, novčanih sredstava, potraživanja i obaveza, a interne komisije su sravnile stvarno stanje utvrđeno popisom sa knjigovodstvenim stanjem i o tome sačinile izveštaj.

"Nismo prisustvovali izvršenom popisu imovine i obaveza, a revizija je izvršena naknadnim pregledom popisnih lista, izveštaja popisnih komisija i Odluka u vezi sa popisom", navodi DRI.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Komentari (3)

  • Pop

    Pa gde smeju?

  • Aleksa

    Ko je bio glavni revizor, Gasic, a? Hahahahahah. Ma dajte molim vas, nemojte nam vredjati inteligenciju...

  • NBA

    Čudilo bi me da jesu.