Ustavni sud: Nezakonita odredba MUP-ovog pravilnika o zapošljavanju sa punim radnim vremenom

FOTO: Nova ekonomija

Ustavni sud Srbije utvrdio je da je odredba pravilnika koji zahteva od privrednih društava koja izrađuju procene rizika od katastrofa da zaposle tri osobe sa licencom, ali isključivo sa punim radnim vremenom, nezakonita u delu koji zahteva puno radno vreme.

Objavljivajem odluke Ustavnog suda u službenom glasniku 16. septembra, ova odredba je prestala da važi.

Ustavni sud je utvrdio da je donosilac osporenog akta prekoračio svoja ovlašćenja, jer je osporenom odredbom Pravilnika "isključio čitavu kategoriju lica koja bi mogla da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme, ali sa nepunim radnim vremenom, zbog čega osporena odredba nije u saglasnosti sa zakonom".

Kako se navodi, osporeni Pravilnik o organizaciono-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja doneo je 7. februara 2019. godine ministar unutrašnjih poslova.

Saglasno odredbama Zakona o radu, radni odnos koji se zasniva ugovorom o radu može biti ustanovljen na neodređeno i određeno vreme.

Nezavisno od toga da li se radni odnos zasniva na neodređeno ili određeno vreme, radni odnos se može zasnovati i za rad sa nepunim radnim vremenom. 

Odredbama Zakona o radu propisano je i to da zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima pravo na zaradu, druga primanja i druga prava iz radnog odnosa, srazmerno vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina prava zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno. 

Kako se pripremamo za poplave: Nema planova, ne zna se ko upravlja branama

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara