VAŽNO Kako će banke zamrzavati kredite

Nova ekonomija

Počev od sutra, banke u Srbiji su dužne da dužnicima ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum), predviđeno je odlukom Narodne banke Srbije.

Odluka NBS koja uređuje mere i aktivnosti koje je banka dužna da primeni u uslovima pandemije izazvane COVID-19, radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema se odnosi na fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i prrvredna društva koja imaju kredit. 

Banka je dužna da obaveštenje o ponudi o moratorijumu objavi na svojoj internet prezentaciji, čime se smatra da je ponuda dostavljena svim dužnicima.

Ako dužnik u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja ne odbije ponudu o zamrzavanju obaveza prema banci, smatraće se da je tu ponudu prihvatio.

Moratorijum proizvodi pravno dejstvo istekom roka od 10 dana.

Zastoj u otplati kredita ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije, navodi se u odluci Izvršnog odbora NBS.

Banka može dužnicima ponuditi i druge olakšice u vezi sa otplatom potraživanja.

Tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije banka ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika. 

Banka ne može od dužnika zahtevati naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u skladu sa ovom odlukom.

Takođe, potraživanja prema dužnicima kojima su odobrene olakšice a po kojima u momentu stupanja na snagu ove odluke ti dužnici nisu bili u docnji dužoj od 90 dana – neće se smatrati restrukturiranim, niti problematičnim potraživanjima, kao ni problematičnim kreditom.

Banka je u obavezi da jednom mesečno Narodnoj banci Srbije dostavlja izveštaj o sprovedenim aktivnostima i merama preduzetim u skladu sa ovom odlukom, kao i rezultatima tih aktivnosti odnosno mera.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara