FOTO: Pixabay

Vlada Srbije usvojila krizni plan za nestašicu nafte

FOTO: Pixabay

Vlada Srbije usvojila je program mera i krizni plan koji će se primenjivati u slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja energijom i energentima.

Krizna situacija u smislu ovog programa odnosi se na situaciju koja je nastala isključivo usled poremećaja u lancu snabdevanja tržišta naftom i derivatima nafte, navodi se u Uredbi objavljenoj u poslednjem broju Službenog glasnika.

Ovaj program odnosi se na sirovu naftu, goriva za motorni pogon (bezolovni benzin, gasno ulje, mlazno gorivo, tečni naftni gas (TNG), ekstra lako gasno ulje i ulja za loženje. 

U kriznim situacijama glavni nosilac aktivnosti biće Organizacija za nacionalnu strategiju za krizne situacije (NESO), koji će služiti kao radno telo za reagovanje u kriznim situacijama.

„Centralni deo NESO će pripremiti, na osnovu inputa učesnika proširenog NESO, konkretan predlog (Akcioni plan) za reagovanje na određenu krizu; taj Akcioni plan biće dostavljen Ministru, koji će ga ukoliko je saglasan, dostaviti Vladi na usvajanje", navodi se u planu.

Najveći broj članova stalnog tela NESO se nalazi u delu za naftu Ministarstva, i njime predsedava državni sekretar Ministarstva, a uključuje i predstavnike iz Republičke direkcije za robne rezerve, Republičkog zavoda za statistiku, ministarstva nadležnog za poslove trgovine, ministarstva nadležnog za poslove finansija s pripadajućim upravama (poreska i carina), ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ministarstva nadležnog za saobraćaj i naftnih kompanija koje posluju na tržištu Republike Srbije.

Prošireni NESO, prema potrebi, obuhvata sva druga relevantna ministarstva i tela koja u slučaju krize koordinirano rade sa Ministarstvom i predstavnicima naftne industrije, navodi se u Uredbi Vlade Srbije.

Svi subjekti u naftnoj industriji imaju obavezu da odmah izveštavaju NESO o bilo kakvom poremećaju ili mogućem poremećaju, bilo da se radi o nepredviđenim događajima ili planiranim poslovnim operacijama koje potencijalno mogu negativno uticati na isporuke nafte i derivata nafte u Srbiji.

Privredna društva koja vrše eksploataciju nafte treba da na godišnjem nivou dostavljaju svoje planove proizvodnje i podatke o mogućnosti da primene kratkoročna povećanja proizvodnje u okviru 30 dana.

Kako se navodi, potrošači treba da budu opterećeni u najmanjoj mogućoj meri prilikom sprovođenja kriznih mera.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara