Analiza infrastrukture - put do efikasne konsolidacije sistema

  • 29.06.2018

  • 13:43

  • NE

  • 0

Analiza infrastrukture važna FOTO:Promo

Kompanija COMING - Computer Engineering predstavlja sveobuhvatno rešenje za analizu kompanijske IT infrastrukture, normativno-metodoloških dokumenata i modela podrške.

Bez pravilne i pravovremene, odnosno kontinuirane analize sistema ne može se raditi, ni planirati efikasna i ekonomski opravdana konsolidacija sistema. Potrebno je pre svega razumeti da konsolidacija sistema nije pojedinačni događaj, već proces koji je najbolje vršiti iterativno, planski, usklađeno sa potrebama i mogućnostima kompanije.

Alat i metodologija koju je kompanija COMING - Computer Engineering nedavno predstavila obezbeđuju preduzećima različitog tipa "popis" osnovnih IT sredstava, katalog IT servisa (aplikacija), kao i veze koje se uspostavljaju između pomenutih entiteta. Za potrebe razumevanja i interpretacije ovih podataka COMING - Computer Engineering je razvio jedinstvenu uslugu Analiza IKT sistema, koja preduzećima pomaže da pravilno tumače rezultate koje dobijaju iz sistema, pa tako i pravilno
definišu svoje potrebe, što se kasnije, kroz plan projekta konsolidacije, mapira na potrebna tehnološko- tehnička i aplikativna rešenja.

Detaljnu analizu IT infrastrukture kompanije sa predlozima za poboljšanje čini čitav niz aktivnosti koje možete pogledati na ovom link -u. Navedene analize su, po oceni eksperata iz kompanije COMING - Computer Engineering , neophodne da bi se dobio potpun uvid u trenutno stanje IT infrastrukture i napravio održiv plan za dalji razvoj, poboljšanje i simplifikaciju IT infrastrukture kompanije. Izvođenje analize IT infrastrukture obavlja se kroz posebno osmišljenu metodologiju, podržanu odgovarajućim softverskim alatima koji se koriste tokom izvođenja analize, u fazi pisanja preporuka i u daljem životu rešenja.

Alat se bazira na CMDB konceptu, sa jedne strane, a sa druge na relacionim bazama i na BI analitici, koja uz pravilan izbor atributa omogućava da se izvrši detaljna analiza sistema i na osnovu nje donesu pravilne odluke. U alat su ugrađeni decenijsko ekspertsko znanje i iskustvo COMING-ovih inženjera, najbolja svetska praksa i konkretni projekti koji su pomoću njega realizovani.

Ovo su neki rezultati koji se mogu dobiti iz sistema:
- CMDB;
- topologija sistema podrške;
- topologija fizičke infrastrukture;
- topologija virtuelne infrastrukture;
- korelacije između pojedinih gradivnih elemenata, sistema podrške, normativno-tehničkih dokumenata;
- detaljna analitika gradivnih elemenata sistema.

pošaljite komentar

Nema komentara