FOTO: Google street view screenshot

Demanti DRI na delove teksta Nove ekonomije o GIM-u i Namenskoj

FOTO: Google street view screenshot

Državna revizorska institucija (DRI) uputila je Novoj ekonomiji demanti, koji u skladu sa zakonom objavljujemo u celosti, na tekst „GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara". Odgovor Nove ekonomije objavićemo sutradan.

DEMANTI DRI:

Državna revizorska institucija demantuje delove teksta koje je objavio medij Nova ekonomija 17.1.2020. godine u 6:16 časova, a u vezi sa Izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja Privrednog društva za proizvodnju namenskih proizvoda „PPT-Namenska" a.d., Trstenik, za 2018. godinu. U pomenutom tekstu pod naslovom: „GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara", Nova ekonomija se poziva na tekst izveštaja Državne revizorske institucije i izvodi pogrešne zaključke koji nisu izrečeni u revizorskom izveštaju i to:

U tekstu izveštaja Državne revizorske institucije nigde ne stoji sledeća tvrdnja: „Kompanija GIM potencijalno je oštetila proizvođača oružja PPT Namenska iz Trstenika za 1,6 miliona dolara jer je prodavala oružje u inostranstvu po ceni većoj od ugovorene, a razliku, suprotno zakonu, nije isplatila Namenskoj, sledi iz izveštaja Državne revizorske institucije". 

Ovo je slobodno i netačno tumačenje autora objavljenog teksta. 

U tekstu izveštaja Državne revizorske institucije nigde ne stoji sledeća tvrdnja: „U izveštaju o reviziji poslovanja Namenske, objavljenom na sajtu DRI 31. decembra 2019., utvrđeno je da je kompanija GIM prodavala oružje ove trsteničke firme po cenama većim od cena iz komisionog ugovora, a tu razliku u prihodu nije isplatila proizvođaču".

Takođe, nije tačan navod da smo u revizorskom izveštaju naveli da je GIM trebao da razliku u prihodu isplati proizvođaču. Tačno je da smo u izveštaju na osnovu utvrđenih činjenica dali preporuku da komisionari treba komitentu da dostave obračune komisione prodaje, sa pripadajućom dokumentacijom u vezi sa realizacijom komisionog posla, u kojima će se utvrditi međusobna potraživanja i obaveze, po obavljenom komisionom poslu.

To znači da je GIM, kao jedan od komisionara, bio obavezan da dostavi obračun komisione prodaje sa potrebnom dokumentacijom, u kome su iskazane međusobne obaveze i potraživanja, što je i učinjeno. Preduzeće je navedeni obračun komisione prodaje potvrdilo. Budući da nije utvrđena razlika u međusobnim obavezama i potraživanjima, to se u revizorskom izveštaju i ne navodi da je bilo potrebno razliku u prihodu isplatiti proizvođaču. 

Uvereni smo da se netačnim navođenjem i pogrešnim tumačenjem izveštaja Državne revizorske institucije, dovode čitaoci u zabludu i nanosi šteta ugledu Državne revizorske institucije.

pošaljite komentar

Nema komentara