Guvernerka NBS utvrdila pravila za registar sefova

Nova ekonomija, Dušan Đorđević

Guverner Narodne banke Srbije doneo je odluku o bližim uslovima i načinu vođenja jedinstvenog registra sefova.

Jedinstveni registar sefova sadrži podatke o korisnicima sefova koje vode banke.

U Jedinstvenom registru sefova ne vode se podaci o sadržini sefova.

Ako je korisnik šefa fizičko lice, jedinstveni registar sefova sadrži lične podatke o korisniku, datum zaključenja i prestanka ugovora o sefu, kao i period na koji je taj ugovor zaključen. Zatim podatke o statusu sefa, da li je aktivan, da li postoji zabrana raspolaganja ili prestanka ugovora o sefu. 

Slični podaci se traže i u slučaju da je korisnik sefa pravno lice.

Banke su dužne da dostavljaju elektronski ove podatke Narodnoj banci Srbije u rokovima predviđenim ovom odlukom.

Podaci iz Jedinstvenog registra sefova nisu javno dostupni i na njih se primenjuju propisi kojima se uređuju bankarska tajna i zaštita podataka o ličnosti.

Organima i licima koji su ovlašćeni da vrše uvid u podatke iz Jedinstvenog registra sefova, Narodna banka Srbije obezbeđuje taj uvid isključivo putem posebnog aplikativnog rešenja, na osnovu primljenog zahteva potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Sudovima i drugim nadležnim organima ovi podaci mogu se, osim putem posebnog aplikativnog rešenja, davati i na osnovu pismenog zahteva, u skladu sa zakonom. 

Odluka će se primenjivati od 1. juna 2020. godine.

NBS napravila strategiju Srbije za mala plaćanja

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (2)

  • PROKOPIJE

    Vode oni brigu o svojim tajkunima..

  • Muška guvernerka!

    Nisam ja guvernerka,ja sam guverner!