Srbija Rodna ravnopravnost

Žene 45+ nisu stare, svi na gubitku jer ne rade

Godinama preovlađuju uverenja i stavovi da žene pripadaju kontigentu starije radne snage od 45 i više godina, kao i da su jedna od najugroženijih grupa na tržištu rada u Srbiji, navodi u svojoj studiji o položaju žena Udruženje „Žene na prekretnici“. Navodi se da zbog nepovoljnog položaja žene iz te grupe i njihove porodice trpe gubitke, ali se naglašava da je zbog toga i društvo na gubitku. Naglašava se da je to preduslov dobrobiti žena u godinama kada završe radni vek, jer im omogućuje da ostvare penziju i druge oblike zaštite od socijalnih rizika u starosti.Inače, brojna istraživanja pokazuju da su u Srbiji rodne nejednakosti veoma izražene. Indeks rodne ravnopravnosti, kojim se one mere u Evropskoj uniji i u Srbiji, pokazuje da je upravo u domenu rada i novca položaj žena u Srbiji najnepovoljniji.Zbog toga je rodni jaz najizraženiji u poređenju sa zemljama članicama EU. ŠTA KAŽU PODACIU Srbiji je među radno aktivnim stanovništvom (od 15 do 64 godine) više od 1.5 miliona žena starijih od 45 godina, a među njima je oko 56 hiljada nezaposlenih i gotovo pola miliona neaktivnih.Analize u zemljama Evropske unije pokazuju da rodna ravnopravnost ima veći efekat na rast Bruto društvenog proizvoda (BDP) nego politike tržišta rada i obrazovanja. Povećanje nivoa školske spreme u državama članicama dovelo bi do povećanja BDP u EU do 2050. godine za 2,2 odsto.Unapređenje rodne ravnopravnosti, pre svega kroz zapošljavanje žena, dovelo bi do povećanja BDP-a po stanovniku za 6 do 9 odsto.Nepovoljan položaj tih žena inače se odražava i na njihovu decu, porodice i neposrednu zajednicu. Naglašava se da je iz socioloških istraživanja poznato da zaposlenost majke povećava šanse za buduće zapošljavanje sadašnjih devojčica.ŠTA PREDUZETIU studiji se naglašava da je obrazovanje veoma važno za pozicioniranje na tržištu rada za sve kategorije stanovništva. One žene koje imaju visoko obrazovanje imaju znatno veće šanse da budu zaposlene u odnosu na žene srednjeg, a posebno nižeg obrazovanja. Podaci pokazuju i da je većina žena sa nižom stručnom spremom u pomenutoj životnoj dobi radno neaktivna.Jedan od problema je i što su žene iznad 45 godina diskiminisane u pogledu zarade, za iste poslove dobilaju manju platu nego muškarci.Sa druge strane problem žena na selu je što su radno aktivnije u nisko profitnim poljoprivrednim zanimanjima.